Französisch

Detailübersetzungen für aspirer à (Französisch) ins Niederländisch

aspirer à:

aspirer à Verb

 1. aspirer à (se réjouir à l'idée de; se fair une joie de; se faire une fête de)
  zich verheugen op; uitkijken naar
 2. aspirer à (ambitionner; viser; viser à)
  streven naar; streven; mikken op
  • streven naar Verb (streef naar, streeft naar, streefte naar, streeften naar, gestreefd naar)
  • streven Verb (streef, streeft, streefte, streeften, gestreefd)
  • mikken op Verb
 3. aspirer à (ambitionner; viser à)
  ambiëren
  • ambiëren Verb (ambieer, ambieert, ambieerde, ambieerden, geambieerd)
 4. aspirer à (s'efforcer; ambitionner; viser à; viser)
  streven; ijveren
  • streven Verb (streef, streeft, streefte, streeften, gestreefd)
  • ijveren Verb (ijver, ijvert, ijverde, ijverden, geijverd)
 5. aspirer à (désirer ardemment; brûler de; griller de)
  hunkeren; sterk verlangen
 6. aspirer à (languir; souhaiter ardemment; soupirer après; désirer ardemment; avoir très envie)
  smachten; kwijnend verlangen; snakken; kwijnen
  • smachten Verb (smacht, smachtte, smachtten, gesmacht)
  • kwijnend verlangen Verb (verlang kwijnend, verlangt kwijnend, verlangde kwijnend, verlangden kwijnend, kwijnend verlangd)
  • snakken Verb (snak, snakt, snakte, snakten, gesnakt)
  • kwijnen Verb (kwijn, kwijnt, kwijnde, kwijnden, gekwijnd)
 7. aspirer à (viser à; viser; ambitionner; s'efforcer)
  mikken; gericht werpen
 8. aspirer à (être affamé de; avoir faim; désirer; )

Übersetzung Matrix für aspirer à:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
hunkeren aspiration
mikken op ambition; fait de viser à
smachten aspiration; désir; envie; souhait
streven ambition; application; aspiration; but; ce que l'on vise; cible; consécration; dessein; destination; dévouement; effort; enjeu; intention; mise; mise à prix; objectif; tentative
streven naar ambition; aspiration; but; ce que l'on vise; intention
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
ambiëren ambitionner; aspirer à; viser à
een sterke begeerte hebben naar aspirer à; avoir faim; avoir faim de; désirer; s'affamer; soupirer après; être affamé de; être avide de
gericht werpen ambitionner; aspirer à; s'efforcer; viser; viser à
hongeren naar aspirer à; avoir faim; avoir faim de; désirer; s'affamer; soupirer après; être affamé de; être avide de
hunkeren aspirer à; brûler de; désirer ardemment; griller de
ijveren ambitionner; aspirer à; s'efforcer; viser; viser à
kwijnen aspirer à; avoir très envie; désirer ardemment; languir; souhaiter ardemment; soupirer après dépérir; languir; s'affaiblir; se consumer
kwijnend verlangen aspirer à; avoir très envie; désirer ardemment; languir; souhaiter ardemment; soupirer après
mikken ambitionner; aspirer à; s'efforcer; viser; viser à viser; viser à
mikken op ambitionner; aspirer à; viser; viser à
smachten aspirer à; avoir très envie; désirer ardemment; languir; souhaiter ardemment; soupirer après
snakken aspirer à; avoir très envie; désirer ardemment; languir; souhaiter ardemment; soupirer après
sterk verlangen aspirer à; brûler de; désirer ardemment; griller de
streven ambitionner; aspirer à; s'efforcer; viser; viser à
streven naar ambitionner; aspirer à; viser; viser à
uitkijken naar aspirer à; se fair une joie de; se faire une fête de; se réjouir à l'idée de compter sur; espérer; s'attendre à
zich verheugen op aspirer à; se fair une joie de; se faire une fête de; se réjouir à l'idée de

Wiktionary Übersetzungen für aspirer à:

aspirer à
verb
 1. een doel willen bereiken

Verwandte Übersetzungen für aspirer à