Most Recent englische Words:

inquire renewal aware awareness prohibit prohibited feat fee amount comprehend dungarees well-off inhabit decisive understand cabin tea-chest determine determined drive acquaintance driven acquaintances attempt waist precede buttock buttocks definition furniture mattress bench benefit establish establishment reward rewarding found founding tip tarnish allowance persist serum approximately debase foster failure direction impediment sustain sustainable ludicrous bit register warrant assume restore destroy tank destroyed dispassionate revenue expense expenses orphaned engagement sum monastery growl sample abandon abandoned markup herbalist talent split strict volunteer albeit tentative galley chilly barman accurate dairy pawn give hold holding itinerary ambiguous validity translate provocative mind grind size chore imperative quarrel charm eligible exact Exact reference resident durable debugging preference table-mat ordinary forfeit thrill thriller country bankrupt countries jest let refute discussion set cut-out Set asset gain struggle pursue contribute symmetric cannery consignment dispensation dispatch experience gulf extensive retire subsidize however indulgence settings unite united poet generous gratification adversity emphasize litter moreover deer perfect what present present! match support modest hang entity delay concern adore despite clamp remnant vicious viciousness nevertheless swathe remainder skeleton mechanism form thrift forest desert assess assessment estimate estimated luggage squander huge tour airline reflect acid Acid ACID aeroplane countryside susceptible scenery list listed show-off although

Most Recent niederländische Words:

sturen drukken drukte bovendien leuk zijn bevestigen uitwerpen maatbeker onderbouwing medewerker vestiging uitdrukking uitdrukkingen als sport spannend spannen toewijzen mand detacheren eigenmaken gastheer verkiezen doorvoeren doorvoer doorvaren haar vaardig wasdroger betreffen smeltbaar begrijpen voedingssupplement blijken medicijn medicijnen tegenstelling vastberaden waarderen gewaardeerd pil pillen uitbreiden kapotmaken glorietijd bij opwekken opgewekt spannende aanwezig verlopen calamiteit drijven gedreven melding uitwerken schuin besluitvorming veel velen indeling management paadje rekenmachine Rekenmachine gebied gebieden web Web afzonderlijk uitblinken bankschroef pad PAD tip tippen bloemetje pipet zin zinnen gazon voetbal voetballen opstellen opstel sociaal minpunt hieronder omstandigheden omstandigheid omringen ampul serum ongeveer aanwezigheid deze bespreken aannemen aangenomen functie aanstaande aanstaan hoofdstad op doorschijnen uitdiepen zeilen zeil vlek vlekken profiel Profiel hautain totaal opzetten opzet in invaren innen verbreding werkelijk kleinigheid stippen stip sein seinen slijtage schrijnwerk rapen raap verwarring onsterfelijk Venetië plantaardig pogen aankoppelen zijkant prijs prijzen meestal verlaten beroerte koppelplaat eenvoud knutselen streng burger volgen volgens hoedje onduidelijk onduidelijkheid vlag vlaggen betoveren mentaal betoverend vlagen algeheel beheren beheer Beheer split stelen stal stallen bekennen kanarie opnemen gaan opgenomen vakmanschap gehandicapten olijf inzakken interpretatie wiegen slot herhaling afscheid afscheiden gebruiken gebruikt volgend toevoegen dragen Toevoegen gebruik notulist souvenir opvolgen achterna eerstvolgend verantwoording hallo maand saldo veranda manen