Übersicht
Englisch nach Deutsch:   mehr Daten
  1. bonfire:
  2. Wiktionary:


Englisch

Detailübersetzungen für bonfire (Englisch) ins Deutsch

bonfire:

bonfire [the ~] Nomen

  1. the bonfire
    Freudenfeuer

Übersetzung Matrix für bonfire:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
Freudenfeuer bonfire
- balefire

Verwandte Wörter für "bonfire":

  • bonfires

Synonyms for "bonfire":


Verwandte Definitionen für "bonfire":

  1. a large outdoor fire that is lighted as a signal or in celebration1

Wiktionary Übersetzungen für bonfire:

bonfire
noun
  1. large, outdoor controlled fire

Cross Translation:
FromToVia
bonfire Lagerfeuer; Freudenfeuer vreugdevuur — een groots door mensen opgebouwd en gecontroleerd vuur om iets te vieren