Most Recent englische Words:

ordinance sign accomplish accomplished data general General spoil sugary issue issues condo ban tend petition diploma hindrance power education educate develop rich proper order reduce fatal box boxed latency bring gastro-enterologist derivative break aide damn own study graduate ride altogether ligament engage respondent current momentum electricity dodgy sit-down landlord complete completing express operate operation freak action rapeseed remedy group embellish embellishment downtown resident justify justified adapt petty embarrass embarrassed attend smile hip interfere nevertheless however gain stand standing face-ache event whilst leave link drawn generate impose evident raise raised scratchy review get getting jewellery sneaker sneakers exempt exempted poll carry conduct peg pegging cede propose shag rising course fortitude occur near glitter glittering permissible novel explorative sequence epicurean fine oddity junction Junction turn turns construction farewell prohibition unassuming clumsy confiscate monotony warrant release baggage premise premises damage secure want dense prance bruise scratch wound injure create pun provisional devote devoted pry affect remission shade waste base PIC syllable rafter rafters idle wallow merchandise correspond corresponding Ambient correspondence speculate clever cleverness superfluous ridiculous excuse merge postulate generation duplicate rebuke tweezers pneumonia prolapse uterus status oblige obliging item voracious dedicate dedicated disdain bay surreptitiously derive derived demand supply perform reversible upon polite

Most Recent niederländische Words:

strijken streek gegevens gegeven data straf General maaltijd stofwisseling problematiek bericht berichten stelling neigen stapelen stapel gelijkaardig staan staat behalen diploma opleiding spugen zeikerd gemiddelde schrikken schrik splijten soort solidair slechts signaal schrijven gevoelig prefereren schijngestalte giek proper scheuren scheur order land landen Åland Land schedel ruimte rondslenteren roest roesten trap trappen rijk repeteren rekenen aanpassing ravijn kennel ondernemen bon recreatie regelmatig afhankelijk penis periodiek Overige programmeren ernstig raadplegen proberen ambtenaar positie Positie plukken pluk plicht overig pijnigen papier oversteken overlijden vervullen bemoeilijken overgeven uitgeven uitgegeven terwijl optelling opscheppen opperhoofd opgroeien wachtrij opereren versleten verslijten oorsprong spelregel rookworst ontwaren ontruimen splitsing ontkennen bereiken onstuimig ongeluk opmerken onderwijs onderwijzen appetijtelijk onderscheiden onderscheid toedoen omdat overwegen overwegend nuttig nuttigen norm werking nevel bijdrage natie muziek moeten missen mis met abonneren melkklier meestal mechanisch briket markeren mangel maatregel lopen loop lofprijzen lijken lijk respondent lid momentum verbeteren leven leraar leider laveren landtong demotiveren lichtreclame omweg laag kwak kwaken kromtrekken opstellen opzetten opzet klant opstel gedrag kneden wensen wens gewenst kostbaar behandelen komma halfjaarlijks knisperen klinken klink instructie inschrijven uitslaan invaren inlijven kiezen kies Kiezen maanvis kabeljauw jongen jong knipperen hielspoor ja invoeren indicatie hypocriet hop hopen hoofdzakelijk hijgen herberg herbergen hebben onderbroek pictogram